Kallelse Årsmöte 2019

Hej Medlem!

Efter en intressant och lyckad förstasäsong efter nystarten av klubben så ska vi nu med ett årsmöte kicka igång hela maskineriet igen med ett årsmöte.

Många arbetsgrupper är redan igång igen – framförallt den sportsliga sidan där vinterträningar pågår för fullt och sex av ledarna genomgår under första kvartalet ledarutbildningar för att stärka jobbet att utveckla våra spelare ännu mer. Sponsor- och anläggningsgruppen är också igång. Skellefteå Kraft har skrivit på ett samarbetsavtal med klubben på tre år och andra sponsorer är på g – gamla som nya. Renoveringen av arenan fortsätter. Byggprogrammet färdigställer just nu vårt nya sekretariat/speakerbås och fortsatt renovering av Softboll/ungdomsplanen planeras. Inom Sportgruppen så har även en Materialgrupp utsätts och de har påbörjat jobbet med att rusta lagen med ny utrustning – slagträn, cacherutrusning, bollar, m m.

Det rör på sig helt enkelt på många håll i klubben och det är därför extra viktigt att vi med ett årsmöte organiserar oss inför våren då allt drar igång igen för fullt, att vi tar viktiga beslut kring struktur och målsättning och att vi peppar ingång ännu fler att engagera sig i klubben. Efter årsmötet ska vi stå rustade inför en utmanande och spännande säsong!

Väl mött!

/Styrelsen


Kallelse till Årsmöte 2019

Skellefteå Baseboll Softboll Klubb

Datum: 2018-03-28 Tidpunkt: 19.00
Plats: Urkrafts lokaler på Campusområdet, Laboratorgränd 9, Skellefteå

Dagordning

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av ordförande, övriga ledamöter i styrelsen, revisorer och valberedning.
 13. Eventuella övriga frågor som anmälts via motion.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Motioner skickas in till info@skellefteabsk.se och kommer publiceras här som kommentarer till detta inlägg. Motioner skickas in minst en vecka innan årsmötet.

För mer information kontakta då…
Olof Palm, ordförande, 070-6507039, olof.palm@gmail.com
Joel Hedlund, vice ordförande, 070-697 68 46, joelhedlund78@hotmail.com
Petrus Johansson, valberedningen, 073-811 36 26, petrus.johansson@rydsglas.se