Kallelse Årsmöte 2023

Hej Medlem!

Ny säsong och vår arena håller på att tina fram! Vi medlemmar måste också träffas för ett Årsmöte och det kommer ske den 30:e maj kl 18.00 på Urkraft.

Det bjuds på kaffe och kaka. Varmt välkomna! 

/Styrelsen

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Kallelse till Årsmöte 2023

Skellefteå Baseboll Softboll Klubb

Datum: 2023-05-30 Tidpunkt: 18.00
Plats: Urkraft, Laboratorgränd 9, Campusområdet.

Dagordning

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste och näst senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av ordförande, övriga ledamöter i styrelsen, revisorer och valberedning.
 13. Eventuella övriga frågor som inte anmälts via motion. Diskussion och information – ej beslut.
 14. Mötet avslutas.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Motioner skickas in till info@skellefteabsk.se och kommer publiceras i denna nyhet. Motioner skickas in minst en vecka innan årsmötet.

Bifogat finner ni Årsbokslut för 2021 och 2022 – men övriga möteshandlingar kommer skickas ut en vecka innan mötet. 

För mer information kontakta då…
Olof Palm, ordförande, 070-6507039, olof.palm@gmail.com
Ida Bodin, kassör, 076-811 68 03‬, ida-bodin@hotmail.com
Anna Burström, valberedningen, annaburstrom@yahoo.se

Bilagor
Årsbokslut Skellefteå Baseboll Softboll klubb 2021

Årsbokslut Skellefteå Baseboll Softboll klubb 2022